Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/55
Title: Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong mối tương quan só sánh với pháp luật một số nước trên thế giới
Authors: Phạm, Thành Tài
Keywords: Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong mối tương quan só sánh với pháp luật một số nước trên thế giới
Issue Date: 30-Dec-2011
Abstract: Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong mối tương quan só sánh với pháp luật một số nước trên thế giới
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/55
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.