Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/245
Title: Đình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Nghĩa
Keywords: Đình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Abstract: Đình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà Nẵng
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/245
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Kinh tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.