Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1096
Title: Hoàn thiện chế định trách nhiệm hình sự - yếu tố quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Trần, Thu Hạnh
Keywords: Hoàn thiện chế định trách nhiệm hình sự - yếu tố quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2002
Abstract: Hoàn thiện chế định trách nhiệm hình sự - yếu tố quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1096
Appears in Collections:No2 Vol18/2002
No2 Vol18/2002
No2 Vol18/2002
No2 Vol18/2002Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.